Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.7dzielnica.pl (dalej: Serwis), współadministrowanej przez spółkę VFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000620513, spółkę 7DZIELNICA VFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą pod adresem: Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000866534 oraz spółkę VFM Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000772104 (dalej jako: Współadministratorzy).

Współadministratorzy dokładają wszelkich starań, by chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i szanować prywatność każdego Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).

I. Zakres i sposób przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników strony odbywa się na zasadach określonych w RODO.
 2. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników celem dokonania rezerwacji online przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy rezerwacyjnej (rezerwacja online), jej zawarcia i wykonania.
 3. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym przetwarzane są na podstawie zgody
  (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) wyrażonej przez Użytkownika, a w przypadku, gdy w formularzu kontaktowym Użytkownik poprosi o przesłanie zindywidualizowanej oferty, dane przetwarzane będą również w celu podjęcia działań na jego żądanie przed zawarciem umowy, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 4. Dane osobowe przetwarzane są także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów, którym jest dostosowanie strony internetowej www.7dzielnica.pl do potrzeb Użytkowników. W tym przypadku przetwarzanie prowadzone jest na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. Dane przekazane za pośrednictwem formularzy są w zautomatyzowany sposób zbierane, a następnie kojarzone
  z danymi pobranymi od konkretnych osób przeglądających strony, np. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, nazwa domeny, przeglądane treści. Powyższe dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów, jakim jest dostosowanie strony internetowej do potrzeb użytkowników oraz w celach analitycznych i statystycznych.
 6. W przypadku przetwarzania danych osobowych prowadzonego na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkowników strony, podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia skorzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Wyrażona przez Użytkownika zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: rodo@vfm.pl, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, które toczyło się przed wycofaniem zgody.
 7. W czasie przeglądania strony internetowej 7dzielnica.pl przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, nazwa domeny, przeglądane treści, dane geolokalizacyjne. Dane zbierane automatycznie nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i przetwarzane będą wyłącznie wewnętrznie w celach analitycznych i statystycznych oraz dla celów administrowania serwerem.
 8. Dane osobowe zgromadzone przez Współadministratorów mogą być udostępnione:
   • odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
   • innym osobom i podmiotom – jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą,
   • podmiotom zajmującym się konserwacją oraz utrzymaniem naszych systemów informatycznych
    oraz serwisów internetowych.
 9. Współadministratorzy przechowują dane uzyskane za pomocą strony internetowej przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane:
   • dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy rezerwacyjnej (rezerwacja online) przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy;
   • dane osobowe przetwarzane w celu przesłania Użytkownikowi zindywidualizowanej oferty handlowej na jego żądanie przetwarzać będziemy jedynie do czasu spełnienia żądania, a w przypadku skorzystania przez Użytkownika z naszej oferty, przez okres niezbędny do wykonania umowy;
   • dane osobowe pozyskane na podstawie zgody przetwarzać będziemy jedynie przez okres jej ważności (do czasu jej odwołania bądź przez okres, na który została wyrażona);
   • dane osobowe przetwarzane w związku z niezbędnością przetwarzania dla prawnie uzasadnionych interesów administratora przetwarzać będziemy do czasu wniesienia przez Użytkownika uzasadnionego sprzeciwu.

II. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej Współadministratorów.
 2. Użytkownikom strony internetowej przysługują następujące prawa:
Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.

Prawo dostępu do danych – podstawa prawna art. 15 RODO

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Współadministratorów potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz do informacji, takich jak cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych czy informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców.

Prawo do poprawiania danych – podstawa prawna art. 16 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Współadministratorów niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do bycia zapomnianym (usunięcie danych) – podstawa prawna art. 17 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Współadministratorów niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Współadministratorzy mają obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegają Współadministratorzy;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
Prawo do ograniczenia przetwarzania – podstawa prawna art. 18 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Współadministratorów ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Współadministratorom sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Współadministratorzy nie potrzebują już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Współadministratorów są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Prawo do przeniesienia danych – podstawa prawna art. 20 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Współadministratorom, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Współadministratorów, jeżeli:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna art. 21 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f),
w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Współadministratorom nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażą oni istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 1. Użytkownik, celem realizacji praw określonych w ust. 2 powyżej, powinien skontaktować się ze Współadministratorami na adres e-mail: rodo@vfm.pl.

III. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://adssettings.google.com
 12. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 13. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

IV. Zabezpieczenie danych

Współadministratorzy podejmują wszelkie niezbędne środki techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed ingerencją osób trzecich w prywatność Użytkowników, a także w celu zapobieżenia nieupoważnionemu lub bezprawnemu dostępowi do danych osobowych Użytkowników, ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.

 

V. Zmiany Polityki Prywatności

Współadministratorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiana nastąpi przez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie internetowej www.7dzielnica.pl.

Strona internetowa corso.pl (dalej „Strona”) nie ma charakteru publicznego zapewnienia w rozumieniu art. 556[1] kodeksu cywilnego ani oferty w rozumieniu 66[1] kodeksu cywilnego. Przedstawione na Stronie wizualizacje, animacje, modele budynków i tym podobne materiały, mają charakter poglądowy. Mogą one odbiegać od docelowego, rzeczywistego wyglądu budynków i ich zagospodarowania terenu, otoczenia w szczególności w zakresie kolorystyki oraz konstrukcji. Zagospodarowanie terenu sąsiedniego, niezwiązane bezpośrednio z inwestycją, jest jedynie przykładem i nie będzie realizowane w ramach inwestycji. Wizualizacje przedstawione na Stronie nie stanowią próbki lub wzoru. Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące inwestycji zawarte są w prospekcie informacyjnym, umowie deweloperskiej oraz projekcie budowlanym.

© 2024 VFM. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Polityka prywatności